España
695750305
info@formacionacademica.es

Oposiciones Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

Cursos y Oposiciones ¡Aprende más sobre cursos y oposiciones! Infórmate teléfono/whatsapp 695750305

Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques, les físiques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

Registro para información

  He leído aviso legal y acepto la política de privacidad del sitio.

  Requisits

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels estats membres de la Unió Europea.
  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.
  • Haver complert 16 anys i no superar l’edat de jubilació.
  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.
  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s’estableix el quadre d’exclusions mèdiques concret per cada oposició.
  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

  Els requisits s’hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada